2018-09-11

Przyjmowanie i załatwianie spraw w CUPT

Informacja dla beneficjentów.

 

W Centrum Unijnych Projektów Transportowych funkcjonuje Punkt Informacyjny. Można tam uzyskać informacje dotyczące działań realizowanych w ramach priorytetów „sektora transport" Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko".Punkt Informacyjny funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00:

 

pod numerem telefonu: (22) 262 05 00
oraz adresem e-mail: cupt@cupt.gov.pl

 

Można również umówić się na bezpośrednie spotkanie z konsultantem CUPT. Należy wówczas ustalić termin i wstępnie określić zakres poruszanych zagadnień dzwoniąc lub pisząc pod powyższy numer telefonu lub adres e-mail. 

 

Informacja dla beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie w ramach projektów wdrażanych przez CUPT

 

Większość projektów wdrażanych przez CUPT stanowią przedsięwzięcia umieszczone na liście projektów indywidualnych, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: www.miir.gov.pl

 

Poza projektami indywidualnymi realizowane są przedsięwzięcia wybierane w trybie konkursowym. Warunkiem otrzymania dofinansowania na ich realizację będzie spełnienie zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO IiŚ kryteriów wyboru projektów. Projekty konkursowe wybierane będą w oparciu o kryteria formalne i kryteria merytoryczne. Konkursy w ramach POIiŚ mają charakter zamknięty z określoną datą rozpoczęcia i zakończenia naboru. Konkurs składać się będzie z następujących etapów:

  • ogłoszenie konkursu na stronie internetowej CUPT przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków,
  • nabór wniosków o dofinansowanie,
  • ocena projektów, która będzie przebiegać etapowo:

Etap I - PRESELEKCJA:ocena projektów w oparciu o niepełna dokumentację projektową pod kątem kryteriów formalnych oraz określonych kryteriów merytorycznych. Na podstawie tej oceny sporządzona będzie lista rankingowa projektów/

 

Etap II - OCENA OSTATECZNA: ocena projektów z listy rankingowej w oparciu o pełną dokumentację projektową pod kątem ustalonych dodatkowych kryteriów merytorycznych

  • podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu,
  • ogłoszenie wyników konkursu m.in. na stronie internetowej,
  • podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji konkursu i kryteriów oceny projektów ogłaszane są na stronie internetowej CUPT (http://www.cupt.gov.pl) w zakładce Fundusze Europejskie – Aktualne konkursy (link)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się